Certificatul de urbanism: cand este necesar, in cat timp se elibereaza, valabilitate

Certificatul de urbanism este actul de informare cu caracter obligatoriu, prin care autoritatea administratiei publice judetene sau locale face cunoscut regimul juridic, economic si tehnic al imobilelor si conditiile necesare in vederea realizarii
Total
0
Shares
White paper building with cut windows over black

Certificatul de urbanism este actul de informare cu caracter obligatoriu, prin care autoritatea administratiei publice judetene sau locale face cunoscut regimul juridic, economic si tehnic al imobilelor si conditiile necesare in vederea realizarii unor investitii, tranzactii imobiliare ori a altor operatiuni imobiliare, potrivit legii.

In procesul constructiei unei case, dupa obtinerea autorizatiei de constructie, prima operatiune ce trebuie luata in calcul este obtinerea certificatului de urbanism.

Cand se emite?

1) in vederea concesionarii de terenuri, potrivit legii;

2) in vederea adjudecarii prin licitatie a proiectarii lucrarilor publice in faza de “Studiu de fezabilitate”, potrivit legii;

3) pentru cereri in justitie si operatiuni notariale privind circulatia imobiliara, atunci când operatiunile respective au ca obiect:

– comasarea, respectiv dezmembrarea terenurilor din/in cel putin 3 parcele;

– imparteli ori comasari de parcele solicitate in scopul realizarii de lucrari de constructii si de infrastructura;

– constituirea unei servituti de trecere cu privire la un imobil.

Certificatul de urbanism nu confera dreptul de a executa lucrari de constructii.

Ce lucrari de constructii necesita un certificat de urbanism?

Constructiile civile, industriale, agricole, cele pentru sustinerea instalatiilor si utilajelor tehnologice, pentru infrastructura de orice fel sau de oricare alta natura se pot realiza numai cu respectarea autorizatiei de construire, precum si a reglementarilor privind proiectarea si executarea constructiilor, pentru:

a) lucrari de construire, reconstruire, consolidare, modificare, extindere, reabilitare, schimbare de destinatie sau de reparare a constructiilor de orice fel, precum si a instalatiilor aferente acestora, cu exceptia celor prevazute la art. (11);

b) lucrari de construire, reconstruire, extindere, reparare, consolidare, protejare, restaurare, conservare, precum si orice alte lucrari, indiferent de valoarea lor, care urmeaza sa fie efectuate la toate categoriile de monumente istorice prevazute de lege – monumente, ansambluri, situri – inclusiv la anexele acestora, identificate in acelasi imobil – teren si/sau constructii, la constructii amplasate in zone de protectie a monumentelor si in zone construite protejate, stabilite potrivit legii, ori la constructii cu valoare arhitecturala sau istorica deosebita, stabilite prin documentatii de urbanism aprobate;

c) lucrari de construire, reconstruire, modificare, extindere, reparare, modernizare si reabilitare privind caile de comunicatie de orice fel, drumurile forestiere, lucrarile de arta, retelele si dotarile tehnico-edilitare, bransamente si racorduri la retele de utilitati, lucrarile hidrotehnice, amenajarile de albii, lucrarile de imbunatatiri funciare, lucrarile de instalatii de infrastructura, lucrarile pentru noi capacitati de producere, transport, distributie a energiei electrice si/sau termice, precum si de reabilitare si retehnologizare a celor existente;

d) imprejmuiri si mobilier urban, amenajari de spatii verzi, parcuri, locuri de joaca si agrement, piete si alte lucrari de amenajare a spatiilor publice;


e) lucrari de foraje si excavari necesare pentru efectuarea studiilor geotehnice si a prospectiunilor geologice, proiectarea si deschiderea exploatarilor de cariere si balastiere, a sondelor de gaze si petrol, precum si a altor exploatari de suprafata, subterane sau subacvatice;

f) lucrari, amenajari si constructii cu caracter provizoriu necesare in vederea organizarii executarii lucrarilor, in conditiile prevazute la art. 7 alin. (1) si (1^3);

g) organizarea de tabere de corturi, casute sau de rulote;

h) lucrari de constructii cu caracter provizoriu: chioscuri, tonete, cabine, spatii de expunere, corpuri si panouri de afisaj, firme si reclame, copertine si pergole situate pe caile si spatiile publice, anexe gospodaresti, precum si anexele gospodaresti ale exploatatiilor agricole situate in extravilan;

i) cimitire – noi si extinderi.

In cat timp se elibereaza certificatul de urbamism?

Certificatul de Urbanism se elibereaza in termen de cel mult 30 de zile de la data inregistrarii cererii, fiind nececsar sa se mentioneze obligatoriu, scopul emiterii acestuia.

TERMEN DE VALABILITATE

Valabilitatea certificatului de urbanism inceteaza in urmatoarele cazuri:

– daca titularul renunta la intentia de a mai construi, situatie in care are obligatia de a notifica acest fapt autoritatii emitente – conform art. (39) alin. (3) lit. a) din Ordin;

– daca titularul nu solicita prelungirea valabilitatii certificatului de urbanism in termenul legal de 15 zile inaintea expirarii acesteia – conform art. (39) alin. (3) lit. b) din Ordin.

Lasa un comentariu

avatar
Citeste si